Література

Основна література:

pdf.png

Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних. – К.: К.І.С., 2015. – 216 с.

pdf.png

Бем М.В. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник / М.В. Бем, І.М. Городиський, Г. Саттон, О.М. Родіоненко. – К.: К.І.С., 2015. – 220 с.

Додаткова література:

Брижко В.М. Правовий механізм захисту персональних даних : Монографія / За заг. ред. д.е.н., професора, М.Я. Швеця та д.ю.н., професора Р.А. Калюжного. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 120 с.

Вавженчук С. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві / С. Вавженчук, В. Ємельянов // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12. – С. 80-83.

int.png

Касперський І.П. Правові режими захисту персональних даних в Україні / І.П. Касперський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2011. - № 1-2. - С. 102-105.

int.png

Кохановська О.В. До питання про захист персональних даних в Україні / О.В. Кохановська // Вісник Верховного суду України. – 2011. – № 6. – С. 28-33.

int.png

Марущак А.І. Особливості обробки та захисту персональних даних у мережі Інтернет: європейський досвід та законодавство України / А.І. Марущак, К.С. Мельник // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2013. – № 3(13). – С. 23-31.

Марущак А.І. Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації інтернет-сервісів / А.І. Марущак, В.М. Панченко // Інформація і право. - 2012. - С. 110-116.

Марущак А.І. Робота з персональними даними як елемент системи управління інформаційною безпекою банку / А.І. Марущак // Інформаційна безпека людини суспільства, держави. – 2011. – № 7. – С. 82–86.

int.png

Мельник К.С. Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних / К.С. Мельник // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2013. – № 2(12). – С. 97-103.

Мікуліна М.М. Особисті немайнові відносини: природно-правові витоки (від Стародавньої Еллади до початку ХІХ століття) / М.М. Мікуліна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 60-63.

int.png

Мікуліна М.М. Інформаційна приватність фізичної особи / М.М. Мікуліна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 5. – С. 72-76.

int.png

Мікуліна М.М. Щодо інформаційної приватності фізичної особи / М.М. Мікуліна // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2013. – С. 214-218.

int.png

Теремецький В.І. Застосування зарубіжного досвіду правового захисту персональних даних в Україні / В.І. Теремецький, Д.В. Цвірюк // Часопис Академії адвокатури України. - 2014. - Т. 7, № 2. - С. 73-82.

Тунік А.В. Захист інформації про особу (персональних даних) в окремих країнах ЄС / А.В. Тунік // Правова інформатика. – 2012. – № 3. – С. 54-59.

Організація захисту інформації з обмеженим доступом : підручник /А.М. Гуз, О.Д. Довгань, А.І. Марущак та ін.. ; за заг. ред. Є.Д. Скулиша.- К. : Наук-вид відділ НА СБ України, 2011. – 378 с.

Марущак А.І. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні : Навч. посібник / А.І. Марущак, І.П. Касперський. – К. : Наук-вид відділ НА СБ України, 2013. – 100 с.

pdf.png

Тихомиров О.О. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : навч. посіб. / О.О. Тихомиров, О.К. Тугарова. – К. : Нац. акад. СБУ, 2015. – 172 с.

Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / [О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 332 с.

 

© О.О. Тихомиров та ін. | Право, суспільство, держава, безпека: інформаційний вимір | tihoma-law.at.ua